Vedtekter & plattform

for foreningen «Hoppla Hesten»

(oppdatert 16.04.16)

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Hoppla Hesten og ble stiftet 07.09-2011

§2 Formål

 • Formålet med Hoppla Hesten er å fremme et alternativt kulturliv hovedsakelig i Østfold, men også hele landet. Vi ønsker å gjøre dette ved å:
 • Hjelpe unge lovende artister opp og frem ved å bidra med løsning av administrative og kunstneriske oppgaver
 • Å skape kulturprodukter av god kvalitet på amatørnivå, og bidra til nyskapende aktivitet i kulturlivet.
 • Å engasjere, sysselsette og utdanne ungdom og andre i et inkluderende og skapende miljø.
 • Å hjelpe eller styrke andre kulturorganisasjoners virke ved å bidra med kompetanse og frivillig arbeid.

Foreningen fungerer som et plateselskap, bokforlag og en interesseorganisasjon for unge artister, utøvere og forfattere. Vi ønsker å hjelpe til med administrative oppgaver innenfor kultur, samtidig som vi bygger opp et friskt kulturliv.

§3 Medlemmer

Medlemmer må bedrive en form for kulturell virksomhet; det være seg for eksempel å spille i band, være artist, kunstner, o.l. Styret godkjenner medlemmene. Alle kan være støttemedlem, de må betale vanlig kontingent, men får ikke stemmerett i foreningen.

§4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan den ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste hvis det er et flertall i styret for det. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§7 Styret

Foreningen ledes av et styre på 3-6 antall medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret sitter i ett år av gangen, før nytt styre velger på årsmøtet. Om ¾ av medlemmene krever omvalg i perioden, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte for valg av nytt styre.

Årsmøtet skal stemme over leder, nestleder og økonomiansvarlig. Øvrige medlemmer velges inn som styremedlemmer. Årsmøtet velger selv antall styremedlemmer j.fr. §7. Styret konstituerer seg selv, i forhold til andre verv enn leder, nestleder og økonomiansvarlig. Vervet økonomiansvarlig kan også kombineres med andre verv.

Økonomiansvarlig sitt ansvar er å føre regnskap og budsjett, samt at økonomiansvarlig har hovedansvar for disponering av foreningens konto. Økonomiansvarlig velger hvem som kan ha tilgang til kontoen.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Hoppla Hestens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere Hoppla Hesten utad.

Styret skal holde møte når leder forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§8 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§9 Økonomi

Organisasjonens økonomi blir styrt av styret, med økonomiansvarlig som hovedansvarlig. Økonomien drives av egne fastsatte økonomiregler som blir vedtatt av årsmøtet.

§10 Grupper/avdelinger

Hoppla Hesten kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Hoppla Hestens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppes økonomiske forpliktelser hefter hele Hoppla Hesten, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Hoppla Hesten utad uten styrets godkjennelse.

§11 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12 Ekskludering

Ekskludering av medlemmer foregår på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, ved 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§13 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i vårkvartalet, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slike beslutninger kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§13b Ledelse av årsmøte

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem i Hoppla Hesten.

§13c Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Ordinær stemmegivning foretas ved håndsopprekning.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de oppgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§13d Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Hoppla Hestens årsmelding
 2. Behandle Hoppla Hestens regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta Hoppla Hestens budsjett
 6. Velge:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer

§13e Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14 Oppløsning

(§14 kan ikke endres.)

Oppløsning av Hoppla Hesten kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Hoppla Hesten. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 11.